NEN 3140

Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektrische installaties, apparaten en toestellen veilig te gebruiken zijn.

In de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de normen NEN 3140 en NEN-EN 50110-1, hierin staan eisen voor de veilige bedrijfsvoering van en de werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties. Deze normen geven onder andere aan dat maatregelen moeten worden getroffen om de veiligheid van de installatie en het veilig verrichten van werkzaamheden te waarborgen.

De NEN 3140 en NEN-EN 50110-1 normen zijn tevens in de beleidsregel bij het Arbobesluit expliciet vermeld als middel om aan de wetgeving te voldoen. Als de Arbeidsinspectie installaties in gebouwenof van kunstwerken controleert, hanteert zij deze normen bij haar inspecties. Indien bij een ongeval geconstateerd is dat deze normen niet of onvoldoende zijn toegepast, heeft de werkgever een zwakke positie bij het aantonen dat hij voldaan heeft aan zijn zorgplicht op grond van de Arbowet