Overheden worden geconfronteerd met aanzienlijke bezuinigingen. Sturing op meerjarige onderhoudsplannen wordt hiermee nog belangrijker. De NEN 2767-4 INFRA is, samen met een risico analyse, bij uitstek het stuurmiddel voor plaatselijke, regionale en landelijke overheden.

De implementatie van conditiemetingen binnen het beleidskader van beheer en onderhoud geeft extra inzicht in de totale staat van de infrastructuur bij de verschillende overheden maar kan ook gebruikt worden binnen geïntegreerde contracten. Hierbij kan conditiemeting, conform de NEN 2767-4 als extra stuur- en beheers middel worden ingezet om als opdrachtgever grip te houden op de steeds abstracter wordende contracten en de beheersing daarvan.

"Onderhoudskosten vormen een belangrijk onderdeel bij de exploitatie en instandhouding van objecten en kunstwerken. Het is een relevant vraagstuk voor direct betrokken partijen. Door de toegenomen complexiteit van objecten, technische installaties en wettelijke verplichtingen, wordt het echter steeds moeilijker de financiële middelen die nodig zijn voor onderhoudsdoeleinden exact vast te stellen. Daarnaast spelen financiële afwegingen voor vervangings- en moderniseringseisen een rol.

Hoe wordt voorkomen dat de kwaliteit achteruitgaat? Welke garanties zijn er omtrent de bedrijfszekerheid ? En welke kosten zijn hiervoor aanvaardbaar? Het zijn stuk voor stuk concrete vragen die spelen in de praktijk waarbij het allereerst van wezenlijk belang is om op objectieve en structurele wijze inzicht te verkrijgen in de staat van onderhoud.

Om deze conditiebepaling objectief en onafhankelijk te kunnen uitvoeren is een genormeerde werkwijze opgesteld, die is vastgelegd in de norm NEN 2767. Aan de hand van deze norm ontstaat bij een onderhoudsinspectie een compleet overzicht van alle aspecten die bij het onderhoudsbeheer een rol spelen. Hiermee wordt het mogelijk goed en efficiënt te beheren, kwaliteit te waarborgen, onderhoudsdoelstellingen te toetsen en financiële risico’s tot een minimum te beperken.

Conditiemeting NEN 2767

De NEN 2767-4 Conditiemeting voor de Infrastructuur is ontwikkeld uit de norm voor de vastgoedsector waar deze reeds breed wordt t... Lees meer

Inspectie CROW

Inspecties volgens de CROW methodiek op basis van de kwaliteitscatalogus openbare ruimte. Hiermee toetsen wij op welk kwaliteitsn... Lees meer

NEN 3140

Op het gebied van elektrische veiligheid in het kader van de ARBO wet is het de taak van de werkgever er voor te zorgen dat elektr... Lees meer